People

CAP-2015
Left to Right: Tian Jie, Liu Xiaoli, Daniel Lim, Han Donghui, Liu Chang, Zhao Junhai, Yu Junwei (Fall 2015)

Leadership

Co-Director: Han Donghui (韩东晖): History of Analytic Philosophy
Co-Director: Daniel Lim: Philosophy of Mind, Philosophy of Religion, and Computer Science

Advisory Board

Liu Chang (刘畅): Wittgenstein, Philosophy of Mind, Philosophy of Language
Liu Xiaoli (刘晓力): Philosophy of Cognitive Science
Tian Jie: Political Philosophy, Ethics
Yu Junwei: Frege, Logic

Affiliated Faculty

Li Qilin (Peking University): Epistemology
Wang Xiaoyang (Shanghai Jiaotong University): Philosophy of Mind
Jiang Yi (Beijing Normal University): Analytic Philosophy
Xu Zhu (University of the Chinese Academy of Science): Philosophy of Science

Secretary

Chen Ju (Renmin University): Experimental Philosophy of Action